Support

- Stödjande verksamhet

Freja har en viktig roll i sitt samhällsengagemang med fokus på organ som stödjer miljö, ekologi, kvinnors- och barns rättigheter internt och globalt, fadderverksamhet, men även djur och naturvård. Detta tar vi på Freja Center på stort allvar.

Vill du stödja Frejas visioner? Om du har idéer på samarbete eller liknande är du varmt välkommen att höra av dig. Tillsammans kan vi skapa förändring!


Humanitärt hjälparbete, djurrätt, miljövård, fredsorgan

Här presenterar vi intressanta hemsidor som arbetar med humanitärt hjälparbete, hjälp till självhjälp, mänskliga rättigheter, miljövård, ekologiskt hållbar samhällsutveckling, att hushålla med naturens resurser och tänka på naturens kretslopp, att stärka djurens ställning, opinionsbildning, kunskapsförmedling och övriga projekt.

Humanitärt hjälparbete

SOS-Barnbyar SOS-Barnbyars idé går ut på att barn som mist sina föräldrar eller av olika anledningar inte kan bo tillsammans med dem ska få ett permanent hem och en stabil uppväxtmiljö. SOS-Barnbyar ger barnen ett hem, en familj och utbildning.

UNICEF Sverige En ideell förening som samlar in pengar till UNICEFs internationella verksamhet genom insamlingskampanjer, företagssamarbete och försäljning av UNICEF-kort och presenter. Deras uppgift är också att informera om barns situation och bilda opinion i barnfrågor - inte bara i Sverige, utan över hela världen.

UNIFEM Svenska UNIFEM-kommittén är den nationella kommittén i Sverige för Förenta Nationernas Kvinnofond.

Svenska Röda Korset Röda Korset verkar inom den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna. Två delar av folkrätten som i sin tur är en del av den internationella rätten.

Stockholms Stadsmission Stadsmissionens bedriver verksamhet för hemlösa, missbrukare, barn, ungdomar och äldre. Stadsmissionen lever i detta nu och är hela tiden i förändring. Nya verksamheter prövas i projektform, befintliga omprövas allt eftersom samhällets välfärd, värderingar och attityder förändras.

Rädda Barnen Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden demokratisk folkrörelse. Rädda Barnen är en av de ledande medlemmarna inom International Save the Children Alliance som verkar i över 100 länder. De 29 medlemsorganisationerna bildar en slagkraftig rörelse för barn och barns rättigheter över hela världen.

ECPAT Mot barnsexhandel. ECPAT i Sverige är en ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism. Det görs genom informationsverksamhet, opinionsbildning, påverkansarbete och samverkan med olika samhällsaktörer.

IM - Individuell Människohjälp IM, Individuell Människohjälp, är en svensk biståndsorganisation. Föreningen är öppen för och arbetar tillsammans med människor oberoende av trosriktning, ursprung eller politisk övertygelse. Genom stöd till utbildning, hälsa och inkomstgenererande projekt bidrar IM till att förbättra människors livsvillkor och stärka deras rättigheter. Kännetecknande för verksamheten är medmänsklighet, samverkan och hjälp till självhjälp.

Stöd sjukhusbygge i Nepal Projekt 108 Skolor i Tibet är resultatet av en gemensam internationell, ideell satsning av exil-tibetaner och västerlänningar bosatta i Sverige och U.S.A. att bygga, restaurera, eller på annat sätt stödja grundskolor på den tibetanska landsbygden. Projektet är resultatet av flera års förhandlingar, och är ett av de få gånger som en utländsk organisation har fått tillstånd att bygga skolor inne i Tibet.

SIDA Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamararbete, är en statlig myndighet som hör till Utrikesdepartementet, UD. Vårt mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

The United Nations High Commissioner for Human Rights The United Nations vision is of a world in which the human rights of all are fully respected and enjoyed in conditions of global peace. The High Commissioner works to keep that vision to the forefront through constant encouragement of the international community and its member States to uphold universally agreed human rights standards. It is our role to alert Governments and the world community to the daily reality that these standards are too often ignored or unfulfilled, and to be a voice for the victims of human rights violations everywhere. It is also our role to press the international community to take the steps that can prevent violations, including support for the right to development


Djurrättsorganisationer

Foto Peter Nyberg
Djurens rätt Förbundet Djurens Rätt är Sveriges största djurrättsorganisation med cirka 41.000 medlemmar. Dom är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Deras ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.

Djurskyddet Sverige Sveriges största djurskyddsorganisering. Djurskyddet Sverige arbetar genom information, kampanjer och rådgivning till allmänheten. Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att bland annat förbättra djurskyddslagstiftningen.

Svenska katters sida Kattägare i samverkan är ett samarbete mellan kattvänner över hela landet vars gemensamma mål och intresse är att höja kattens status och livskvalitet. Idag finns det knappast något husdjur som har så lågt värde och status som vår vanliga huskatt.

Stockholms Katthem Föreningen startade 1990 och är en ideel organisation vars syfte är att omhänderta övergivna, hemlösa, nödlidande och vanvårdade katten för att sedan omplacera dem till hem där de kan få den kärlek, trygghet och omvårdnad de så väl behöver och förtjänar. Vår uppgift är att arbeta för att höja kattens status sa att antalet hemlösa, vanvårdade och oönskade katter ska minska.

Kattstallet Kattstallet drivs av Föreningen Stadskatten, som är en ideell förening. Det betyder att vi är beroende av volontärer, bidragsgivare, sponsorer och andra som vill katternas bästa. Kattstallets uppgift är att ta emot hemlösa katter för att sen omplacera dem till nya hem. Under 2009 tog vi hand om 400 vanvårdade och övergivna katter. De blev kastrerade, veterinärbesiktigade, vaccinerade och ID-märkta. Kattstallet är beläget i Åkeshov i Stockholm.

Hundstallet Hundstallet drivs av en ideell förening som heter Svenska Hundskyddsföreningen. Svenska Hundskyddsföreningen startade 1908. Under våra snart 100 år har vi tagit hand om tiotusentals hundar och hjälpt dem att hitta "hem". Föreningen har inga generella bidrag från samhället utan vi är beroende av donationer och bidrag från allmänhet och näringsliv. Hundstallet tar emot hundar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan året om. Hundstallet är beläget i Åkeshov i Stockholm.

Hundar utan hem Varje år avlivas tiotusentals unga friska hundar på Irland. Nästan alla har haft hem som tröttnat på dem när de inte längre är små söta valpar. Många av dessa hundar hamnar på kommunens dog pounds, där de i bästa fall har fem dygn på sig att charma någon ny familj, annars avlivas de. Hundar Utan Hem arbetar för att rädda dessa hundar och ge dem ett lyckligt liv här i Sverige. Vi omplacerar även svenska hundar till nya hem. Du kan också hjälpa till! Genom att adoptera en hund, eller genom att ställa upp som tillfälligt jourhem, kan du rädda ett liv. Du kan också stödja vårt arbete som medlem.

The Palace Varje år avlivas 12 500 hundar på Irland. De behöver din hjälp! Stöd The Palace och vårt kastreringsprojekt. Det är ju ett väldigt långvarigt arbete med att få någon sorts ordning på det fullständigt onödiga lidandet och avlivandet på Irland men ju mer medialjus på ämnet desto fler hoppas vi vill hjälpa oss och ju större chans har vi att rädda fler hundar och dessutom snabbare komma igång med thepalace.se. Martin, eller som han kallas i media, E-type är engagerad i The Palace och har adopterat två hundar från Irland.

Miljövård


Foto Mia Wallerud
Naturvårdsverket Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Vi ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Vårt stöd till andra aktörer i deras miljöarbete går i första hand ut på att utveckla och förmedla kunskap, formulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp och utvärdera.

Svenska Naturskyddsföreningen Sveriges största natur- och miljöorganisation. SNF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen. Omsorgen om miljön är drivkraften. Verksamheten bygger på medlemsavgifter och frivilliga bidrag från enskilda människor, företag och organisationer.

Miljöförvaltningen Den myndighet i Stockholm som ansvarar för miljöfrågor, både inomhus och utomhus. Dom arbetar för en hållbar utveckling - dvs. en hälsosam och bra miljö för både nuvarande och kommande generationer. Miljö är ett omfattande begrepp, därför är deras arbetsområden mycket varierande. Det kan röra sig om så vitt skilda frågor som inomhusmiljö, trafikbuller, vattenfrågor, kemikalier, mathygien eller luftföroreningar.

Miljöförbundet Jordens vänner Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelse-samarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

MUDIMUMS Mat Utan Djurindustri Mat Utan Multinationella Storföretag. MUDIMUMS handlar om att ifrågasätta vem som äger och kontrollerar maten vi äter i Sverige. Generellt koncentreras inflytandet över livsmedelsproduktionen i allt färre och allt större företag. Företag drivs av en logik där vinst går före hänsyn till människor, djur och natur. Därför är det viktigt att sätta press på storbolagen att ta ökad hänsyn till miljö, djur och människor.

Bevara Sveriges gammelskog Ett klick för skogen är en insamlingsstiftelse med syfte att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog med ändamål att skydda dess hotade djur- och växtarter, samt i övrigt gynna forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida generationer.

Ekocentrum Ekocentrum visar på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Dom äger, förvaltar och utvecklar Sveriges största permanenta miljöutställning. I utställningen visar dom produkter, system, teknik och idéer för en hållbar livsstil. Miljöutbildningar i form av vandrande föreläsningar i utställningen vänder sig till såväl företag, förvaltningar och studerande som allmänheten.

Folkkampanjen mot kärnkraft - kärnvapen Folkkampanjen är en partipolitiskt obunden ideell förening, som vill att vi alla ska hushålla med naturens resurser och tänka på naturens kretslopp. Dom vill arbeta för att människorna på jorden ska få en bättre framtid, i ett väl utvecklat samhälle där vi använder energin mer effektivt och producerar el ur förnyelsebara energikällor. I effektivisering, sol, vind och biobränslen, där hittar vi framtiden.

Världsnaturfonden WWF
World Wide Fund for Nature, är en helt oberoende och opolitisk naturvårdsorganisation som bildades 1961. Syftet med verksamheten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper. WWF bedriver ett mycket aktivt naturvårdsarbete i fält men också bakom skrivbord, i laboratorier, i maktens korridorer och vid de internationella förhandlingsborden.

Greenpeace Greenpeace är en internationell miljöorganisation som går från ord till handling för att konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans.

Friends of the Earth International We are the world's largest grassroots environmental network. We campaign on today's most urgent environmental and social issues.

Fredsorganisationer

Sveriges Fredsråd Sveriges Fredsråd är en paraplyorganisation som sedan starten 1950 varit en samlande kraft för olika fredsorganisationer i Sverige. Idag är ett 15-tal organisationer anslutna till Sveriges Fredsråd. Tillsammans verkar de genom opinionsbildning och kunskapsförmedling, framför allt om kärnvapennedrustning, säkerhetspolitik och nedrustning nationellt och internationellt samt för ett starkt FN.

Better World links Conflict Regions, Culture, Economy, Education, Environment, General Info, Health, Human Rights, Military, Men, News, One World, Peace, Politics, Religions, Social Justice, Urgent Actions, Women.

Copyright © Freja Center - Web Empress Mia Wallerud