Frejas kamp

- Feministiskt engagemang

Freja driver en feministisk kamp på många områden. Vi vill belysa problem, inspirera, locka människor att driva frågor, att föra en dialog i skolor, med organisationer, med inblandade personer. Detta känns självklart. Vi vill aktivt medverka till förändring.

"Varje kvinnas framgång är alla kvinnors framgång."
                       - Ann-Britt Grünewald, KvinnorKan

Frejas Nätverkande
Freja har en viktig roll i sitt feministiska engagemang med fokus på att stärka kvinnans ställning, stärka unga kvinnors självbild, stärka den mogna kvinnan och lyfta fram hennes visdom och erfarenheter, påverka kvinnors rättigheter internt och globalt. Detta tar vi på Freja Center på stort allvar. Vi kommer mer utförligt beskriva dom olika projekt vi stödjer här. Har vi glömt bort någon länk som du tycker passar in är du välkommen att kontakta oss.

Kvinno- & mansjourer, nätverk och myndigheter

Här presenterar vi intressanta hemsidor som arbetar med att stärka kvinnans ställning, jobbar med jämställdhetsfrågor, kvinnojourer, mansjourer och övriga projekt.

Kvinnojourer, tjejjourer och kvinnliga nätverk

Alla Kvinnors Hus - Alla Kvinnors Hus verksamhet består av tre delar: stöd och rådgivningsinsatser till våldsutsatta kvinnor och deras barn, tillhandahålla skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt sprida information och påverka samhället för att undvika att fler kvinnor utsätts för mäns våld.

Tealogerna - Föreningen Tealogerna är en politiskt och religiöst obunden kvinnoförening. Den har vuxit fram ur kvinnors behov av att lära känna sin egen historia - inte enbart godta "herrehistorien".

Stockholms Tjejjour - Stockholms Tjejjour är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk kvinnoorganisation. Deras huvudsyfte är att skapa en fristad för flickor och unga kvinnor upp till 25 år som är, eller har varit, utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i olika former och att stötta flickor som behöver prata med någon.

Unizon - Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Amnestys Kvinnorättssida - Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer & tjejjourer i Sverige - ROKS är en sammanslutning av självständiga kvinnojourer, tjejjourer och andra ideella kvinnoföreningar med jourtelefon i Sverige. ROKS bildades 1984 som ett samarbetsorgan för Sveriges Kvinnojourer.

Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar med att hjälpa utsatta invandrarkvinnor och -flickor. Målet är att informera dem om deras möjligheter till hjälp i det svenska samhället, informera dem om deras självklara mänskliga rättigheter samt ge råd. Föreningen arbetar även mot att förebygga våld mot kvinnor genom att ta upp frågorna i samhället genom diskussion, debatt och seminarier.

Women's network - Deras rådgivningsservice, är ett komplement till deras radioprogram "Kvinnors Röst", och är till för att stödja första och andra generationens kvinnliga invandrare och invandrarungdomar. Dom är specialiserade på frågor gällande familjeliv, arbete, utveckling och integration i det svenska samhället.

BRIS - Barnens rätt i samhället. Få stöd och råd av BRIS. Med Barnens Hjälptelefon: 0200-230 230 och BRIS-mailen kan du som är upp till 18 år tryggt ringa eller maila till en vuxen på BRIS. Du kan skriva eller ringa om vad som helst, funderingar, frågor eller problem. För oss är inget för stort eller för litet.

TjejZonen - Tjejzonen är en ideell förening i Stockholm som vänder sig till tjejer mellan 12 och 25 år som behöver någon att prata med, vill stifta nya bekantskaper eller utvecklas genom att delta i våra föreläsningar eller kurser.

UMO - Ungdomsmottagning för både tjejer och killar. UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med sajten är att göra det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. UMO jobbar för att skapa förutsättningar för lika villkor och ett ökat handlingsutrymme för unga.

Systerjouren Somaya - Systerjouren Somaya är Nordens enda kvinno- och tjejjour med flerspråkiga muslimska jourkvinnor.

Kvinnofridsportalen - Faktacentrum om våld mot kvinnor.

Operation Kvinnofrid - Operation Kvinnofrid startades för att hitta nya metoder för samverkan mot mäns våld mot kvinnor, både inom myndigheterna och mellan myndigheterna och samhället i övrigt.

Feministiska nätverk och globala organisationer

FOFF - Forum för feministiska föräldrar - FOFF är en svenskspråkig mejlinglista för dig som är feminist och vill diskutera detta och föräldraskap. Det viktigaste med detta forum är inte att åstadkomma någon sorts enhetlighet eller konsensus, utan att vara en mötesplats för olika tankar och idéer. Dom anser att det är viktigt att denna diskussion präglas av respekt och öppenhet.

Feminetik - Sveriges största feministcommunity! På feminetik.se finns det plats för alla som är feminister eller är intresserade av att diskutera feminism. Feminetik.se har från starten haft som ambition att stärka feministisk kamp genom att erbjuda alla feminister en mötesplats och en chans att uttrycka sig på Internet.

Gröna Qvinnor - Gröna kvinnor är en politiskt och religiöst fristående feministisk organisation. Gröna kvinnor har bildats därför att vi tycker att rådande könsmaktsordning inte är en liten fråga som vilken fråga som helst. Att bryta patriarkala strukturer är en överordnad maktfråga som kräver ett strukturerat förändringsarbete. Gröna kvinnor är unika, vi har etablerat oss som Sveriges första kvinnoförbund som baserar sitt arbete utifrån ett kretsloppstänkande och en helhetssyn.

Feministiskt Initiativ - Feministiskt Initiativ är en ideell förening som välkomnar alla som solidariserar sig med arbetet för jämställdhet. Feministiskt initiativ vänder sig till kvinnor som vill avskaffa den patriarkala ordningen och till de män som solidariserar sig med oss i denna kamp.

Moderatkvinnorna - Huvuduppgifterna för verksamheten både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen som företroendevalda i politiska församlingar.

S-kvinnor - S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid sida. Här kan du läsa våra politiska riktlinjer och ställningstaganden i olika frågor. Du kan även ta del av S-kvinnors handlingsprogram "Kvinnors livsvillkor" och "Klimatpolitik" samt makthandbok – en bok om hur kvinnor skaffar sig verkligt inflytande och egen makt.

Liberala Kvinnor - Liberala Kvinnor är folkpartiets kvinnoförbund. För i en värld där kvinnokroppar säljs som sexslavar, i ett Sverige där kvinnor tjänar mindre än män och i en liberal rörelse där jämställdhetsfrågorna sällan sätts i främst rummet behövs vår kamp. Det behövs feminister både bland kvinnor och män som vill ta strid för lika rättigheter, friheter och möjligheter för bägge könen.

Centerkvinnorna - Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar var och ens frihet. För oss är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara den man är.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet - Rörelsen för kvinnors jämställdhet med män sker utifrån den kristdemokratiska ideologin om alla människors lika värde. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet har lanserat begreppet ”etisk feminism”. Etisk feminism innebär att jämställdhet mellan kvinnor och män ytterst handlar om etik och moral i ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter

Kvinnofronten - Kvinnofronten är en partipolitiskt oberoende organisationen, som bildades 1977. Kvinnofronten är en plats dit tjejer och kvinnor ska kunna komma utan krav på aktivitet, bara för att få stödet att våga mer, att tro på sig själva, möta andra kvinnor och få bekräftelse.

Kvinna till kvinna - Kvinna till Kvinna stödjer kvinnoorganisationer i regioner som har drabbats av krig och väpnade konflikter. De finns representerade på Balkan, i Kaukasus och Mellanöstern. På plats stödjer de kvinnoorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors psykiska och fysiska hälsa, öka deras självkänsla och kraft att deltaga i arbetet för ett demokratiskt samhälle.

Women Aid - Syftet med WomenAid är att stödja kvinnor som är eller har varit utsatta för misshandel, förtryck, prostitution, våldtäkt. WomenAid erbjuder stöd i form av insamling av pengar till hjälporganisationer samt information om var kvinnor kan få hjälp.

Mansjourer och manliga nätverk

Manscentrum - Kriscentrum för män. Manscentrum är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars inriktning är att bistå män i kris. Stiftelsen driver en mottagning i Stockholm dit varje år ett stort antal män vänder sig för att få hjälp med olika problem som de har svårt att lösa på egen hand.

Sveriges Mansjourers Riksförbund - Sveriges Mansjourers Riksförbund, SMR, är en samarbetsorganisation för självständiga mansjourer och föreningar med motsvarande syfte.

Män för jämställdhet - Män för jämställdhet (tidigare Manliga nätverket) är en ideell och partipolitiskt obunden riksorganisation som verkar för jämställdhet och kvinnofrid och mot m'ns våld och övergrepp. Dom arbetar främst med olika förebyggande åtgärder mot mäns våld, oftast med fokus på män och pojkar och deras relationer till andra.

Järva mansmottagning - En sex- och samlevnadsmottagning för män över 23 år. Erbjuder en unik webbplats på sju språk för män om män. Här finns viktig information om de vanligaste frågeställningarna som män har om sitt kön, om könssjukdomar, kondomer och om manliga sexuella problem.

UMO - Ungdomsmottagning för både tjejer och killar. UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med sajten är att göra det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. UMO jobbar för att skapa förutsättningar för lika villkor och ett ökat handlingsutrymme för unga.

Företagande för kvinnor

KvinnorKan - KvinnorKan arbetar för att - stärka kvinnors ställning i näringsliv och samhälle - utveckla entreprenörskapet och företagandet och - bidra till generell utveckling och tillväxt, nationellt och internationellt

IRIS stipendiet - Stiftelsen som har till ändamål att stödja "framåtsträvande kvinnor" har knutit kontakt med KvinnorKan. KvinnorKan har fått uppdraget att hantera och administrera Irisstipendiet. Verksamheten ska ha ett genusperspektiv och * leda till personlig utveckling för kvinnor * leda till utveckling generellt med fokus på kvinnor i arbetslivet * bidra till att höja kunskapsnivån om kvinnors villkor och förutsättningar.

BPW Sweden Yrkeskvinnors Riksförbund - är ett lokalt, nationellt och internationellt nätverk med klubbar på olika platser i landet * är en del av den internationella federationen Business and Professional Women International, BPWI * är öppet för kvinnor inom alla yrkesområden * arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män med speciellt fokus på arbetsmarknaden * arrangerar klubbmöten med föredrag, debatter, diskussioner, företagsbesök och kulturträffar * påverkar aktuella samhällsfrågor * är opinionsbildande i kvinnofrågor både nationellt och internationellt genom sitt breda internationella nätverk.

Women to the top
- Women to the Top var ett samarbetsprojekt mellan Estland, Danmark, Grekland och Sverige. Projektet syftade till att påskynda utvecklingen samt att skapa en plattform för ett långsiktigt och uthålligt arbete med att få fler kvinnliga toppchefer.

Kvinnokompetensen - Är sedan tio år Sveriges ledande rekryteringsföretag för rekrytering av kvinnliga ledare och styrelseledamöter. Kvinnokompetensen rekryterar till stora och medelstora företag i Sverige, Norden och Europa. Grunden för deras arbete är övertygelsen att med en jämn könsbalans i ledningen utvecklas företagens affärer.

NyföretagarCentrum - Jobs and Society NyföretagarCentrum stimulerar entreprenörskap och framväxten av livskraftiga nya företag. Först och främst sker det genom ett nät av centra på drygt 100 orter i Sverige. Med hjälp från ett NyföretagarCentrum kan Du som funderar på ett eget företag få kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning.

Tillväxtverket - Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft. Tillväxtverket är en av de myndigheter som hör till Näringsdepartementet.

Svenska myndigheter

Brottsoffermyndigheten - Brottsoffermyndigheten är en nationell statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen. Myndighetens kärnverksamhet är att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och i frågor om Brottsofferfonden och att fungera som ett kunskapscentrum i frågor som rör brottsoffer.

BRÅ -Brottsförebyggande rådet - Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet och ska bistå rättsväsendets myndigheter i deras kunskaps- och metodutveckling. Myndigheten ska sprida kunskap och resultat av verksamheten och verka för att den används av rättsväsendet och av lokala brottsförebyggande aktörer. Verksamheten ska bygga på ett förtroendefullt samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet.

JämO - Jämo är en statlig myndighet som övervakar att kvinnor och män i arbetslivet och studenter i högskolan har lika rättigheter oavsett kön. JämO har tillsyn över två lagar: Jämställdhetslagen, som gäller villkoren i arbetslivet och Lagen om likabehandling av studenter i högskolan, som rör villkoren på högskolor och universitet. Enligt lagstiftningen är arbetsgivare och högskolor skyldiga att aktivt främja jämställda villkor och förebygga diskriminering. JämO granskar kontinuerligt det aktiva jämställdhetsarbetet i arbetsliv och på högskolor samt utreder anmälningar om bristande jämställdhetsarbete, könsdiskriminering och sexuella trakasserier.

Reklamombudsmannen - RO är näringslivets egenåtgärdssystem. Vi arbetar för etisk marknadskommunikation genom att: ta emot anmälningar mot reklam, granska och pröva om reklamen följer god marknadsföringsetik i enlighet med ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation samt vägleda och informera om vad som är god marknadsföringsetik.

Riksdagen - Sveriges Riksdag

Regeringen/Jämställdhet - För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ, kvinna som man, ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning inom just de områden där man har de bästa förutsättningarna - oavsett kön. Jämställdhet mellan kvinnor och män är därför en viktig faktor för tillväxt. För att nå resultat ska jämställdhetspolitiken genomsyra alla delar av regeringens politik.

Copyright © Freja Center - Web Empress Mia Wallerud